k922 Space-Filling A-DNA Set

assembled


이 모델은 ball-and-stick 및 space filling 모델 둘 다의 아이디어를 결합시킬 수 있다. 이는 분자 골격 뿐만 아니라 전자 구름으로 둘러싸인 분자구조를 이해하도록 해준다.

 Washer fastener (S-29-2)
is used for fixing
conformation

 
STS 분자 구조 모형에 의한, 아데닌치민, 그아닌시트신의 각 뉴클레오티드 17대로 구성된 A형 DNA의 완성 모형입니다. ) 전시용 케이스는 별매입니다.  (257×257×620mm)

STS 분자 구조 모형은, 종래부터 있는 볼·앤드·스틱 모형에, 판데르워르스의 크기를 정확하게 나타내는 구조의 획기적인 스페이스·필링 모형입니다.

매직·패스너를 사용하는 것으로, DNA 모델도 조립할 수가 있게 되었습니다.

Name

A-DNA

B-DNA

Z-DNA

Parts code

Qty in SET

Parts code

Qty in SET

Parts code

Qty in SET

Phosphate group

STS-201

34

BIO-201

30

BIO-201

36

Deoxyribose

STS-203

34

BIO-203

30

BIO-203

36

A-T base pair

STS-210

8

BIO-210

7

BIO-210

?

G-C base pair

STS-211

9

BIO-211

8

BIO-211

18

Base plate A

STS-501

1

 

 

 

 

Base plate B

 

 

BIO-502

1

 

 

Base plate Z

 

 

 

 

BIO-503

1

Shaft A

STS-511

1

 

 

 

 

Shaft B

 

 

BIO-512

1

 

 

Shaft Z

 

 

 

 

BIO-5813

1

Guarded spacer DNA

STS-521

1

BIO-521

1

BIO-521

1

Arm A DNA

STS-531

17

 

 

 

 

Arm B DNA

 

 

BIO-532

15

 

 

Arm Z DNA

 

 

 

 

BIO-533

18

Spacer 50

STS-541

1

BIO-541

1

BIO-541

1

Spacer A

STS-542

16

 

 

 

 

Spacer B

 

 

BIO-543

14

 

 

Spacer Z

 

 

 

 

BIO-544

17

Hexagon cap nut

STS-571

1

BIO-571

1

BIO-571

1

Plain washer

STS-572

2

BIO-572

2

BIO-572

2

Spring lock washer

STS-573

2

BIO-573

2

BIO-573

2

Hexagon nut

STS-574

2

BIO-574

2

BIO-574

2

Case

 

1

 

1

 

1